حقیقت داستان حضرت عیسی ع

سوال 179: حقیقت داستان عیسی ع چیست : و چگونه بر انان مشتبه شد ؟ ﴿وََقوْلهمْ ِإنَّا َقتَْلنَا اْلمَسِيحَ عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُول اللَّه وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وََلكنْ شُبِّهَ َلهُمْ وَِإنَّ الَّذينَ اخْتََلفُوا فيه َلفي شَكٍّ منْهُ مَا َلهُمْ ِبه منْ علْم ِإلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقينًا﴾(النساء 157)

و سخن آنان این بود که ما عیسی ابن مریم ، پیامبر خدا را کشتیم در حا

لیکه او را نکشتند و بر صلیب نبردند بلکه بر انان این قضیه مشتبه شد . و انان که پس از امدن علم ، در عیسی ع اختلاف کردند مسلما در شکند و او را یقینا نکشتند )

جواب سید احمد الحسن یمانی ع :

به نام خدای بخشاینده مهربان و سپاس و ستایش شایسته خداست که پروردگار جهانیان است و درود او بر محمد و الش از امامان و مهدیین باد .

عیسی ع در شبی که در ان به سوی خدا میرفت ، حواریون را جمع کرد و همه به جز یهودا که برای لو دادن عیسی ع به نزد علمای یهود رفته بود ، به نزد او حاضر شدند . یهودا به سمت مرجع اعلای یهود رفت و خواست عیسی ع را به انان تسلیم نماید

و بعد از نیمه شب که حواریون خوابیدند ، خدا عیسی ع را بالا برد و شبیه او را فرو فرستاد و او بر صلیب رفت و در حقیقت زره عیسی ع و فدای او شد و این شبیه از اوصیای ال محمد ع بود . آری او بر صلیب کشیده شد و کشته شد و عذاب سختی ر ا تحمل نمود و همه اینها برای قضیه امام مهدی ع بود .

عیسی ع بر صلیب نرفت و کشته نشد بلکه بالا رفت و خدا او را از دست یهود و علمای گمراه و مضل آن که لعنت خدا بر انان باد ، رهانید

خدای متعال فرمود : ﴿وََقوْلهمْ ِإنَّا َقتَْلنَا اْلمَسِيحَ عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُول اللَّه وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وََلكنْ شُبِّهَ َلهُمْ )(النساء 157)

و سخن آنان این بود که ما عیسی ابن مریم ، پیامبر خدا را کشتیم در حالیکه او را نکشتند و بر صلیب نبردند بلکه بر انان این قضیه مشتبه شد .

و در روایت از امام باقر ع امده است : همانا عیسی ع در شب صعودش حواریون را جمع کرد پس در هنگام عصر ، به نزد او امدند و انان 12 تن بودند پس انان را وارد خانه ای کرد سپس از گوشه خانه بر انان وارد شد ، در حالیکه سرش خیس اب بود . و گفت : همانا خدا مرا در این ساعت به سوی خودش بالا میبرد و از یهود پاکیزه میسازد .پس کدامتان حاضر است که شبیه من شود و کشته شود و بر صلیب رود و هم درجه من باشد . جوانی از انان گفت من ای روح الله ! عیسی ع گفت : پس تو همانی …

سپس گفت : همانا یهود همان شب ، در طلب عیسی ع امدند و ان جوان که شبح عیسی در او بود را گرفتد و او کشته شد و بر صلیب رفت .

امام باقر ع میفرماید دوازده تن جمع شدند در حالیکه انان که از حواریون امدند ف یازده تن بیشتر نبودند . اری یهودا نیامده بود و به نزد علمای یهود رفته بود تا عیسی ع را تسلیم کند . ( ، قصص الأنبياء للجزائري : ص 473 – -تفسير القمي : ج 1 ص 103 ، بحار الأنوار : ج 14 ص 336-337)

و این از متواتراتی است که قابل انکار نیست پس دوازدهمی که آمد یا از اسمان نازل شد ، وصی ای از اوصیای ال محمد ع بود و او بود که پس از انکه شبیه عیسی ع گردید ، کشته شد و بر صلیب رفت

و اخرین کلمات این وصی در هنگام بر صلیب کشیدنش این بود ( ایلیا ایلیا چرا مرا فرستادی ؟ ) و در انجیل متی امده است 😦 عیسی با صدای بلند فریاد کرد ای ایلیا! ای ایلیا! چرا مرا فرستادی ؟ یعنی خدایا ! خدایا ! چرا مرا رها کردی ؟ پس عده ای از انان که در انجا ایستاده بودند گفتند : ایلیا را صدا میکند … و بقیه گفتد : صبر کنید ببینیم آیا ایلیا برای کمکش خواهد امد ؟ پس عیسی ع فریادی بلند کشید و جان به جان آفرین بخشید … و در ان هنگام پرده هیکل از بالا به پایین دو قسمت شد و زمین به لرزه افتاد و صخره ها شکافت )( إنجيل متى : إصحاح / 27)

و در حقیقت ترجمه این کلمات این است : (ای علی ! ای علی ! چرا مرا فرستادی ؟ ) و مسیحیان آن را ترجمه میکنند (الهی ! الهی چرا مرا فرستادی ؟ )همانگونه از نص سابق انجیل فهمیدی .

و فروآمدن از آسمان بر زمین نزدیک است که به پایان رسد

و این وصی این کلمات را به دلیل جهلش از علت فروفرستاده شدنش یا برای اعتراض بر خواست خدای سبحان و متعال نگفت . بلکه این سوالی بود که جوابش در درونش پنهان است و ان را به مردم عرضه کرد تا بفهمند و بشناسند که چرا فرود آمدم و چرا بر صلیب شدم و چرا کشته شدم تا بار دیگر در امتحان دیگری شکست نخورند آنگاه که نفس این سوال دوباره پرسیده میشود .

پس انگاه که روم یا مانند انها زمین را اشغال کردند و علمای یهود یا مانند انها در برابر اشغالگران سستی نمودند ، من در ان زمین خواهم بود و این سنت الهی تکرار میشود .پس عبرت بگیرید و انگاه که از شما خواستم ، یاریم نمایید ، بار دیگر در بر صلیب کردنم و کشتنم ، یاری نرسانید

و او میخواست که با این سوال روشن که برای هر عاقل سلیم الفطره ای جواب ان معلوم است ، بگوید : بر صلیب شدم و رنج اهانتهای یهود را پذیرفتم و کشته شدم و همه اینها برای قیامت صغری یا قیام امام مهدی ع و دولت حق و عدل الهی بر این زمین ، بود

و این وصی آنگاه که علمای یهود و حاکم روم از او میپرسد آیا تو پادشاه یهودی ؟ پاسخ میدهد : تو میگویی یا شما میگویید یا انان میگویند که من پادشاه یهودم .

دقت کنید چرا جواب نداد بله من پادشاه یهودم ؟ و جوابی که ذکر شد برای انکه حقیقت را نداند بسیار غریب است و اکنون این حقیقت آشکار شد

چرا نگفت من پادشاه یهودم ؟ زیرا او پادشاه حقیقی یهود نبود بلکه پادشاه حقیقی یهود ، عیسی ع بود که به سمت خدا بالا رفت و او فقط شبیهی بود که به جای عیسی ع امد تا بر صلیب رود و کشته شود

و این عین نص جواب اوست آنگاه که گرفتار شد :

(پس رییس کاهنان به او گفت : تو را به خدا سوگند میدهم ایا تویی مسیح ؟ عیسی جواب داد : تو میگویی … )( إنجيل متى : إصحاح / 26)

(پس عیسی رو درروی والی ایستاد و والی به او گفت ایا تو پادشاه یهودی ؟ و عیسی جواب داد : تو میگویی … )( إنجيل متى : إصحاح / 27)

(بیلاطس از او پرسید آیا تو پادشاه یهودی ؟ پس پاسخ داد که تو میگویی .. ) (.إنجيل مرقس : إصحاح 15)

(جماعت به او گفت ایا تو مسیحی ؟ و او پاسخ داد شما میگویید که من او هستم … )( إنجيل لوقا : إصحاح / 22)

(سپس بیلاطس نیز وارد کاخ شد و عیسی ع را خواند و به او گفت آیا تو پادشاه یهودی ؟ * عیسی ع جواب داد آیا تو خودت این سوا ل را میپرسی یا دیگران درباره من به تو اینگونه گفته اند * بیلاطس جواب داد من یهودی هستم . امت و روسایت تو را به من تحویل داده اند ، اکنون چه میکنی ؟ * عیسی جواب داد مملکت من در این دنیا نیست که اگر مملکت من در این دنیا بود ، یارانم مجاهدت میکردند تا تسلیم یهود نشوم ولی مملکت من اینجا نیست * بیلاطس به او گفت ایا واقعا تو پادشاهی ؟ عیسی جواب داد تو میگویی من پادشاه یهودم .برای این متولد شدم و به سوی عالم آمدم که برای حق شهادت دهم …)( إنجيل يوحنا : إصحاح / 18)

و در این نص اخر ان وصی مشخص میکند که از اهل زمین در ان زمان نیست و برای امر مهمی فرود آمده است و ان فدا شدن به جای عیسی ع است .همانگونه که میبینی این وصی میگوید : مملکت من در این دنیا نیست… ولی مملکت من اینجا نیست …. به سوی عالم آمدم که برای حق شهادت دهم

از رسول الله ص روایت است : عیسی ع در هنگام صبح فرود می اید در حالیکه بین دو لباس زرد رنگ از زعفران است بدنش سفید ، سرش شانه شده و فرق وسط ان باز شده است و بر سرش روغن زده است .وسیله جنگی بر دست دارد در این حال صلیب را میشکند و خوک را میکشد و دجال را به قتل میرساند و اموال قائم را از ستمگران میستاند . در پشت عیسی ع اصحاب کهف قرار دارند و او وزیر قائم است و حاجب و وصی اوست و از کرامت حجت ابن الحسن ع در شرق و غرب عالم امنیت را برقرار میکند . )(غایة المرام – السید هاشم البحرانی ج 7 ص 93)

علی ع فرمود : دار الملک به زوراء باز میگردد و امور شورایی میشود و هر که ، هر چه بخواهد میکند در ان هنگام سفیانی خارج میشود و نه ماه بر زمین سوار میشود و عذابی دردناک را میچشاند .پس وای بر مصر و وای بر زوراء و وای بر کوفه و وای بر واسط و گویا من به واسط و انچه در ان است ، مینگرم و در ان خبر دهنده ای خبر میدهد

اری در ان هنگام سفیانی خروج میکند وغذا کم میشود و مردم دچار قحطی میشوند و باران کم میبارد و گیاهی در زمین نمیروزد و آسمان برکتی ندارد

سپس مهدی هادی و هدایت شده ، خارج میشود و پرچم را از دست عیسی ابن مریم ع میگیرد )(الملاحم و الفتن – السید ابن طاووس حسنی ص 134)

و احادیث بسیاری است که نشان میدهد که عیسی ع بر صلیب نرفت و کشته نشد بلکه شبیه عیسی ع بر صلیب رفت و کشته شد

از امام صادق ع : عیسی ع با لباسی از پشم و لطیف که مریم ع دوخته بود ، صعود کرد پس انگاه که به اسمان رفت و به انتهای مسیرش رسید ، ندا آمد که ای عیسی ! زینت دنیا را از تن به در کن (بحار الانوار جلد 14 ص 338 )

از امام رضا ع : امر هیچکدام از انبیا و وصیا مانند عیسی ع شبهه اور نبود و فقط عیسی ع بود که شبیهش کشته شد زیرا او زنده از زمین بالا رفت و روحش بین آسمان و زمین گرفته شد سپس به آسمان بالا رفت و روحش مجدد به بدنش بازگشت و این سخن خدای عزیز و جلیل است : (اذ قال الله یا عیسی انّی متوّفیک و رافعک الیّ)(ال عمران 55 ) (ای عیسی همانا من تو را به طور کامل باز میگردانم و تو را به سوی خود بالا میبرم )(قصص الانبیا للجزایری ص 474 )

محمد ص : عیسی ع نمرد و پیش از قیامت به سوی شما باز میگردد (بحار الانوار جلد 14 ص 344)

و توجه کنید که عیسی ع نبی مرسل بود و از خدای سبحان و متعال خواست که از بر صلیب شدن و عذاب و کشته شدن، معاف گردد و خدای سبحان و متعال دعای نبی مرسل را هرگز رد نمیکند پس خدا اجابتش کرد و او را بالا برد و وصی ای فرستاده شد و به جای عیسی ع بر صلیب رفت و کشته شد و در انجیل متنهای بسیاری است که در ان عیسی ع دعا میکند که بر صلیب نشود و کشته نشود

(سپس کمی جلو رفت و به سجده افتاد و در حال نماز گفت ای پدرم ! اگر ممکن است این رنج را از من برگیر … )( متى : 26)

(سپس کمی جلو رفت و به سجده افتاد و در حال نماز دعا کرد که اگر ممکن است سرنوشتش تغییر کند و گفت ای پدر پدران! همه چیز مطیع توست . پس این رنج بر صلیب شدن را از من برگیر …) (.مرقس : 14)

(پس از سنگ پراکنی یهود از انان جدا شد و بر پا و سر به سجده افتاد و نماز خواند * و گفت ای پدر ! اگر بخواهی میتوانی رنج بر صلیب شدن را از من بگیری )( . لوقا : 22)

سفر اشعیا در تورات و اعمال الرسل در انجیل اصحاح هشتم 😦 مانند گوسفندی مطیع به سمت ذبح رفت و مانند گوسفند در برابر انکه او را میکشید ، ساکت بود و دهان باز نکرد …

و این در حالی است که همه انبیا و اوصیا و مرسلین تکلم کردند و هیچکدام ساکت به سمت ذبح شدن نرفت .بلکه انان فرستاده شدند تا با مردم تکلم کنند و به انان هشدار و پند دهند و عیسی ع چه بسیار به مردم و علما هشدار داد و پندشان داد و درست نیست که او ساکت و صامت به سمت کشته شدن برود .

آری انکه ساکت و صامت به سمت ذبح شدن رفت ، وصی ای شبیه عیسی ع بود که بر صلیب رفت و کشته شد بدون انکه سخنی بگوید یا بدون انکه از خدا بخواهد تا عذاب و صلیب و کشته شدن را از او بر گیرد بلکه وقنی مردم اصرار کردند که خودش را معرفی کند و به او گفتند ایا تو مسیحی ؟ جز یک عبارت پاسخ انان را نداد که (شما میگویید … !)

و به این ترتیب ساکت و راضی به خواست خدا به سمت عذاب و صلیب و قتل رفت تا دستوری که از خدا رسیده بود را به انجام برساند و او بود که به جای عیسی ع بر صلیب رفت و کشته شد .

و این برای ان بود که در ان زمان اصلا وقت او نبود و اصلا موقعی نبود که او بیاید و با مردم سخن بگوید و برای انان پیام اوری کند

آری مانند گوسفندی ساکت و صامت به سمت ذبح رفت بدون انکه دهانش را بگشاید

امیدوارم که هر مومنی از این مطلب استفاده لازم را برده باشد و ببیند که این انسان به سمت زمین امد ، بر صلیب رفت و کشته شد و کسی نبود که شناخته شود و نخواست که از او یاد شود یا شناخته گردد . آرام و ساکت آمد و آرام و ساکت بر صلیب شد و آرام و ساکت کشته شد و آرام و ساکت به سمت پروردگارش بالا رفت

پس اگر شما هم میتوانید اینگونه باشید ، اینگونه عمل کنید (المتشابهات جلد 1- 4 ص 299-304)

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: