توصيف اصحاب قائم ع در قران و احاديث، تورات و انجيل و اوستا

313


—–

لشگر صاحب زمان!!!٠

بنام ‘او’ كه مهدي را آفريد!٠

اينان پاره هاي اتشند
برگزيدگان خدا از خلق
امت معدوده! (١)٠

لشگر آزاديبخش خلقهاي جهان، تطهير كننده زمين!

اسمهاشان از ازل در دفتر حياة ثبت! (٢)٠

آتشپاره هاي خشم خدا بر ستمگران!
پاره هاي اهن! زبرالحديد!(٣)٠

با اراده اي اهنين
و دلهائي استوار چون كوه و آهن!!!٠

گويا خشم فشرده و فروخوردهء خدايند طي قرون و اعصار!٠

قرنهائي كه خداوند، نظاره گر ظلم ستمگران بي حيا، بر عليه خلقش! بر عليه برگزيدگانش بود! و ساكت و نظاره گر!٠

ساكت و آرام و نظاره گر!٠

ناظر صحنهء امتحان!٠

ناظر صبر و تحمل شگفت انگيزحسينيان! و ظلم و ستم و بيحيائي بيحد و حصر يزيديان!٠
ساكت و آرام و نظاره گر!٠

تاجائى كه فرشتگان نيز باعتراض بر ميخواستند!(٤)٠

اما “او” ساكت و ارام و صبور! و خشمش را فروميخورد تا جائي كه ميگفتند و مي سرودند: عجب صبري خدا دارد!!!!٠

اينك اما آن صبر به پايان رسيده! و چرخشت خشم خدا به چرخش در امده است! و امير لشگر غضب از بصره آمده است!!(٥)٠

در هيبت دوازده هزار شير و يل ناترس كه گوئيا از جنگل صبر خدا در قرون و اعصار بيرون جهيده اند! كانهم ليوث غابة!!٠

پرچم سياه يا لثارات الحسين بردوش! براي انتقام خون شهيدان آمده اند، انتقام خون شهداي كربلا، و شهيدان كل تاريخ بشر! از لشگر اهريمنان!٠

دوازده هزار گوهر كربلائي! كه از كوههاي طالقان (٦) سرازير شده اند و رها و ازاد و طالق از هرگونه حرص و آز!٠

رها از شر نفس و منيت و انانيت!٠

اينان، به اراده مشيت خدا و با اداره رهبري حجتش، قصد ريشه كني درخت كهنسال ظلم از زمين را دارند!٠

اينان آزادگانند! رها شدگانند و طالقان! كه دنيا را سه طلاقه رها كرده و رها شده اند و آزاده اند و احرار!!!٠

اينان قصد عروج بر بالاترين قله هاي شرف و افتخار خدا را دارند!!!٠

اينان بر انگيزندگان رشك خلائق در يوم حسابند!!!٠

اينان زيباترين روحهاي رها شده از تن اَند!

اينان گنجها و ذخيره هاي خدايند! براي آن روز مشخص شده! براي آن يوم معلوم،(٧) اينها گنجهاى خداوند در طالقانند!!!٠

اينان فرزندان ايرانند و عجم زادگان!!(٨)٠

زادگان كورش اند! و لشگريان ماد! در ركاب سوشيانس پيروز!!(٩)٠

دوازده هزار اتشپاره از اتشفشان خشم خدا كه سلاح و سپرهاشان هم از پيش خدا نازل ميشود!(١٠)٠

اينان، تطهير كنندگان زمين اند از اهريمنان!٠

آنگاه كه لشگر سفياني را، آن لشگر اهريمنان را، شكست دهند، عقب رانند و پراكنده سازند، همراه فرمانده اشان رو به كعبه مقصود آورند، كنار آن سنگ سياه! كه از فرط گناه بندگان سياه گشته! با مولا و صاحبشان، با آن يوسف گمگشته دست بيعت دهند(١١) و اورا به كوفه آورند و حكومت را چونان عروسي كه به داماد دهند با گوارائي تقديمش كنند(١٢) آنگاه در تعقيب لشگر شيطان روند و قدس را از اهريمنان بازپس ستانند و از ننگ وجود آنها پاكش كنند!٠

آري ايناند لشگر خدا، لشگر صاحب زمان! لشگر ‘احمد احمد’ اند(١٣)٠

اينان شگفت انگيزترينانند! و زيباترين ارواح فرودآمده در تن!!! كه در حين صعود و پرواز و رهائي از قفس تن، رشك و شگفتي انبيا را هم برمي انگيزانند!!(١٤)٠

آري اينان لشگر خشم خدا هستند و جيش غضب! و شعارشان نام امير جيش الغضب: احمد احمد است!٠

احمد پسر صاحب الزمان!(١٥)٠

احمد آن اول المهديين

احمد آن اسم نهان!(١٦)٠

احمد آن امير و اولين نفر از ٣١٣ نفر از بصره!(١٧)٠

احمد آن يماني و از تبار يمانيان! ايمان يماني، حكمت يماني، كعبه يماني، رسول يماني و مهدي يماني!(١٨)٠

السيد احمد(ابن حجة ابن) الحسن اليماني!٠

فرمانده لشگر ١٢هزارنفره غضب ! شيرهاي رها شده از كوههاي طالقان با شعار: احمد!! احمد!!٠

تا آنگاه كه زمين را از لوث وجود اهريمنان-آن بني نوع بشر را دشمنان- پاك سازند!٠

و مثلث پليد هميشه حاكم و هميشه شوم زر و زور و تزوير را براي هميشه، از صحنه تاريخ ريشه كن سازند!٠

و “اشرقت الارض بنور ربها” را محقق سازند!!٠

پس! اي لشگر صاحب زمان! به پيش!٠

به پيش تا رهائى بشريت از قيد و بند و زندان و زنجير!!.

و از شر شيطان و شيطانيان!٠

به پيش تا اوج عرش خدا!٠

به پيش! كه وقت نبرد نهائى نزديك است!!!٠

به پيش !!!!!!٠

———————-
توضيحات

١-اينان پاره هاي اتشند
برگزيدگان خدا از خلق
امت معدوده!
– اشاره به ايه شريهء: وَلَئِن أَخَّرنا عَنهُمُ العَذابَ إِلىٰ أُمَّةٍ مَعدودَةٍ لَيَقولُنَّ ما يَحبِسُهُ ۗ أَلا يَومَ يَأتيهِم لَيسَ مَصروفًا عَنهُم وَحاقَ بِهِم ما كانوا بِهِ يَستَهزِءونَ. هود٨.
كه در تفسيرش فرمودند منظور از امة معدوده لشگر حضرت حجة عج ميباشد كه نمود خشم و غضب و عذاب خداوند بر ستمگران خواهند بود

٢-اسمهاشان از ازل در دفتر حياة ثبت

در احاديث وارد شده كه اسامي لشگر حضرت از ازل در دفتر حياة ثبت شده و در انجيل نيز به اين امر اشاره شده است:٠

دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چونکه آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیگر نمی باشد. و آوازی بلنداز آسمان شنیدم که میگفت: «اینک خیمه خدا باآدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قوم های او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود. و خدا هر اشکی ازچشمان ایشان پاک خواهد کرد. و بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهدنمود زیرا که چیزهای اول درگذشت.» و آن تخت نشین گفت: «الحال همه چیز را نومی سازم.» و گفت: «بنویس، زیرا که این کلام امین و راست است.» باز مرا گفت: «تمام شد! من الف و یا و ابتدا وانتها هستم. من به هرکه تشنه باشد، از چشمه آب حیات، رايگان خواهم داد. لکن ترسندگان و بی ایمانان و خبیثان و قاتلان و زانیان و جادوگران و بتپرستان و جمیع دروغگویان، نصیب ایشان در دریاچه افروخته شده به آتش و کبریت خواهدبود. این است موت ثانی.» و امتها در نورش سالک خواهندبود و پادشاهان جهان، جلال و اکرام خود را به آن خواهند درآورد. و چیزی ناپاک یا کسیکه مرتکب عمل زشت یا دروغ شود، هرگز داخل آن نخواهدشد، مگر آنانی که در دفتر حیات بره مکتوبند. (مکاشفه 21)٠

٣-اتشپاره هاي خشم خدا بر ستمگران!
پاره هاي اهن زبرالحديد!٠
در احاديث لشگريان حضرت به “زبرالحديد” تشبيه شده اند يعني چون پاره هاي آهن، سفت و سخت و شكست ناپذير
كانهم ليوث خرجوا من غابة، قلوبهم مثل زبرالحديد، لو هموا بازالة الجبال لازالوها عن موضعها، الزي واحد واللباس واحد، كانهم ابائهم اب واحد. معجم الاحاديث ج٣ص٩٤.
گويا كه شيران پنجه اي هستند كه از جنگل خروج كرده اند دلهايشان مثل پاره هاي آهن است كه اگر بخواهند كوهها را از جا بر ميكنند، همگون و هم لباسمد گويا كه همه فرزندان يك پدرند

٤- تاجائى كه فرشتگان نيز باعتراض بر ميخواستند!٠
– در احاديث وارد شده كه فرشتگان در روز عاشورا به خداوند اعتراض كردند كه خدايا چرا انتقام نميكشي؟ و خداوند پرده را كنار زد و اصحاب قائم ع را نشانشان داد و فرمود در آخرالزمان بوسيلهء اينها انتقام خواهم كشيد: بذلك القائم انتقم منهم. معجم ج ٣ ص٣١٠
– و در تورات آمده: از آسمان بنگر و از مسکن قدوسیت وجلال خویش نظر افکن. غیرت جبروت تو کجااست؟( اشعيا ٦٣)٠
——-
٥ -اينك آن صبر به پايان رسيده و چرخشت خشم خدا به چرخش در امده است و امير لشگر غضب از بصره آمده است!!!!٠

– ٣١٣ نفر امرا و فرماندهان لشگر حضرتند و اولين نفر از ٣١٣ نفر كه طبعاً اولينشان و اميرشان هم هست، از بصره ميآيد و اسمش احمد است.
الا ان اولهم من البصره و اٰخرهم من الابدال”. بشارةالاسلام ص١٤٨
و من البصره …احمد… همان ص ١٨١

– در كتاب اشعياي نبي ميگويد روز غضب، انتقام گيرنده از بصره مي آيد و چرخشت خشم خدا را به حركت در ميآورد:٠

این کیست که از ادوم با لباس سرخ ازبصره میآید؟ یعنی این که به لباس جلیل خود ملبس است و در کثرت قوت خویش میخرامد؟٠
او که به عدالت تکلم میکند و برای نجات، زورآور میباشد.
– چرا لباس تو سرخ است و جامه تو مثل کسیکه چرخشت را پایمال کند؟٠
– من چرخشت را تنها پایمال نمودم واحدی از قومها با من نبود و ایشان را بغضب خودپایمال کردم و بحدت خشم خویش لگد کوب نمودم و خون ایشان به لباس من پاشیده شده، تمامی جامه خود را آلوده ساختم. زیرا که یوم انتقام در دل من بود و سال فدیه شدگانم رسیده بود. و قومها را به غضب خود پایمال نموده، ایشان را از حدت خشم خویش مست ساختم. و خون ایشان را بر زمین ریختم. (اشعیا 63)٠
———
٦- دوازده هزار گوهر كربلائي! كه از كوههاي طالقان سرازير شده اند

– در احاديث از طريق شيعه و سني وارد شده است كه مبدأ ظهور ايران است و اصحاب ١٢هزار نفره قائم ع چونان گنجهائي از طلا و نقره از طالقان حركت خواهند كرد

– عن الباقر ع قال: ان لله تعالي كنزاً بطالقان ليس بذهب و لا فضة اثني عشر الفاً بخراسان …يقودهم شاب من بني هاشم…
منتخب الانوارالمضيئة ص١٩٣.
—–
٧-اينان ذخيره هاي خدايند! براي آن روز مشخص شده! براي آن يوم معلوم

– اشاره به ايه شريفهء: قالَ فَإِنَّكَ مِنَ المُنظَرينَ*
خداوند به شيطان تا روز و وقت مشخصي مهات داد، كه فرمودند منظور روز ظهور ميباشد
—–
٨- اينان فرزندان ايرانند و عجم زادگان

– در احاديث مختلف از طريق شيعه و سني روايت شده كه اكثريت اصحاب قائم ع از ايران هستند و عجم، و با كلماتي مثل گنجهاي طالقان، فتيان خراسان، ولد العجم وو توصيف شده اند، از جمله اين حديث: عن علي ابن ابي طالب ع :… ان اصحاب الرايات السود التي تقبل من خراسان هم الاعاجم و انهم الذين يغلبون بني اميه علي ملكهم.. كتاب سليم ابن قيس ص ٧٤١. يعني اصحاب پرچمهاي سياهي كه از خراسان ميايند عجمها يا ايرانيها هستند كه بر بني اميه غالب شده و حكومتشان را متلاشي ميكنند، كه در نوبت اول پرچمهاي سياه ابومسم خراساني وسيه جامگان بودند كه حكومت بني اميه را منقرض كردند و در نوبت دوم در آخرالزمان باز پرچمهاي سياه يالثارات الحسين از ايران حركت خواهد كرد برهبري قائمي از آل محمد و همراه با خراساني و عساكر خراسان و لشگر سفياني و بني اميه را شكست خواهد داد كه اميرالامؤمنين ع فرمود اذا قام القائم بخراسان …. و قام منا قائم بجيلان…وقتي خراساني قيام كند قائم ما هم از گيلان قيام كند
ودر بحار الانوار ج ٥١ ص ٨٢: اين حديث را از پيامبر ص نقل ميكند:٠
اذا رأيتم الرايات السود قد اقبلت من خراسان، فأتوها و لو حبواً علي الثلج فان فيها خليفة الله المهدي! و در بعضي نسخه ها خليفة المهدي
پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم ميفرمايند كه خليفة الله المهدي يا خليفة المهدي در بين پرچمهاي سياه است كه وقت ظهور از خراسان (ايران) مي آيد، كه طبعاً همان “قائم گيلان” است كه يا خليفه مهدي است يا او هم لقب مهدي دارد!٠
—–
٩- زادگان كورش اند و لشگريان ماد، و سوشيانس پيروز

– ‘سوشيانس پيروز’ لقب حضرت مهدي است در اوستا:٠
-از گيومرت(حضرت ادم) تاسوشيانس پيروز را ميستائيم.اوستا ترجمه جليل دوستخواه ج١ص٤٢٧.
– كي مردمان اموزش ترا خواهند يافت؟ كي پليدي و فريب را برخواهي انداخت؟ و شهرياري مينوي( حكومت اسماني، معنوي) خواهد امد؟. ج١ص٦٧

– انگاه كه اشه بر دروج پيروز شود. ج١ص٦٥.

– انگاه كه سوشيانسها ديگر باره پاك كنند جهان را…اوستاج٢ص١٠٤٤

– تا بدان هنگام كه سوشيانس پيروز… پا به پهنه زندگي گزارد. ج٢ص٨٦٣.٠

– روزگار نيك نو شدن گيتي! ج١ص٤١٧.

– بدان هنگام كه سوشيانت، پيك مزدا اهوره برايد، گرزي پيروز بخش اورد، فريدون دلير با ان اژديهاك را كشت، گرزي كه…(شبيه سلاح انبيا) گرزي كه دروج را از اين جهان بيرون خواهد راند،

– او همه افريدگان را با ديدگان خرد بنگرد، او …با ديدگان بخشايش بنگرد( رحمة للعامين)٠

– انگاه كه ياران سوشيانس بدر ايند، انان نيك انديش و نيك گفتار و نيك كردار و نيك دين خواهند بود(٣١٣نفر و لشگر ١٢هزارنفري)٠

چون انان فرا رسند جهان به اشه( ايمان و امنيت و راستي) گرايد.ج١ص٢٤٥.

– خشم خونين درفش نافره مند، از برابر انان بگريزد( شكست سفياني) و اشه بر دروج زشت تيره بدنژاد چيره شود

– تبهكار و فريفتار نابود شوند(سفياني و دجال)٠

– كورش وماد:٠

– در تورات از بابل ياد ميشود و پادشاه ستمگر و خونريزش بخت النصر، كه در آنزمان مسلط بر مردمان بود و توسط لشگر ايرانيان و كورش كبير، شكست خورده و متلاشي شد

در تورات و انجيل آمده كه در آخرالزمان نيز بابل جديد به جهان مسلط شده و آنرا به فساد خواهد كشاند(آمريكا) و اين بار نيز كورش، يعني فرزندانش در ايران و ايرانيان جلوي ان ايستاده و نهايتاً آنرا شكست داده و براي هميشه با قوت و مشيت خداوند نيست و نابودش خواهند كرد،

و طبق تحقيقات محققين ذوالقرنين همان كورش است، يعني صاحب دو شاخ، كه در تورات نيز به آن اشاره شده است:٠

اما آن قوچ صاحب دو شاخ که آن را دیدی پادشاهان مادیان و فارسیان میباشد (دانیال 8)
– و درباره کورش میگوید که او شبان من است و تمامی مسرت مرا به اتمام خواهد رسانید.» (اشعیا 44)٠

-باب٤٥ اشعيا از آخرالزمان صحبت ميكند و اينكه باز هم فرزندان كورش، لشگر غضب الهي را تشكيل داده و امتها را شكست خواهند داد:… کورش که دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امتها را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بگشایم تا درها را به حضور وی مفتوح نمایم و دروازه ها دیگر بسته نشود… (اشعیا باب 45)٠

– لشگرياني كه لشگر غضب خداوندند و فريب دنيا را نخورده و دنبال طلا و نقره نباشند:
-در حین غضب یهوه صبایوت و در روز شدت خشم او، اینک من مادیان (ايرانيان) را بر ایشان خواهم برانگیخت، که نقره را به حساب نمی آورند و طلا را دوست نمی دارند.(اشعيا١٣)٠

(و در اوستا: انگاه كه ياران سوشيانس بدر ايند، انان نيك انديش و نيك گفتار و نيك كردار و نيك دين خواهند بود)٠

– تیرها را تیز کنید و سپرها را به دست گیرید زیرا خداوند روح پادشاهان مادیان را برانگیخته است و فکر او به ضد بابل است تا آن را هلاک سازد. زیرا که این انتقام خداوند و انتقام هیکل اومی باشد. (ارمیا 5)٠
———-

١٠- دوازده هزار اتشپاره از اتشفشان خشم خدا كه سلاح و سپرهاشان هم از پيش خدا نازل ميشود
– اشاره به حديث زير از اميرالمؤمنين علي ع: اما والله لو قد قام قائمنا اخرج من هذا الموضع اثني عشر الف درع و اثني عشر الف بيضة لها وجهان ثم البسها اثني عشر رجلا من ولدالعجم… معجم ج٣ ص١١٨
مضمون حديث اين است كه روزي حضرت امير ع در كوفه پا بر نقطه اي از زمين كوبيدند كه زمين لرزيد و حضرت فرمود بخدا قسم در اين نقطه دوازده هزار سلاح و زره هست كه كه وقتي قائم ما قيام كرد انها را در آورده و به لشگريانش كه فرزندان عجم(ايران) هستند ميپوشاند
——–

١١- اشاره به حديث:٠
اذا خرجت خيل السفياني… فيلتقي هو و الهاشمي برايات سود… فتظهر الرايات السود و تهرب خيل السفياني، فعند ذلك يتمني الناس المهدي و يطلبونه. معجم ج ٣ ص٧٧
———

١٢- اشاره به احاديث:
– والمهدي منكم أهل البيت تزف إليه الخلافة كما يزف العروس إلى زوجها….. مناقب الامام اميرالمؤمنين ج٢ص١١٢

– تأتيه إمارته هنيئاً وهو في بيته. ابن حماد٢١٣

——-

١٣- اشاره به حديث:٠
اثني عشر الفاً بخراسان شعارهم “احمد احمد” ، يقودهم شاب من بني هاشم..
منتخب انوارالمضيئة ص١٩٣.
——-

١٤- اينان شگفت انگيزترينانند! و زيباترين ارواح فرودآمده در تن!!! كه در حين صعود و پرواز و رهائي از قفس تن، رشك و شگفتي انبيا را هم برمي انگيزانند
– اشاره به رؤياي صادقه سيد احمدالحسن اليماني سلام الله عليه در باره صعود زيباي ارواح شهداي قيام
———

١٥- احمد پسر صاحب الزمان!احمد آن اول المهديين
اشاره به وصيت پيامبرص كه ايشان املاء فرمودند و اميرالمؤمنين ع مكتوب فرمودند و سلمان و ابوذر و مقداد شاهدش بودند:
فاذا حضرته الوفاة فلیسلّمها الی ابنه اوّل المقربّین . له ثلاثة اسامی اسم کاسمی واسم أبی وهو عبدالله وأحمد و الأسم الثالث المهدیّ هو اول المؤمنین » . غيبةالطوسي ص١٠٧
مضمون اين قسمت از وصيت اين است كه پسر حضرت مهدي عج اسمش احمد بوده و اول المؤمنين، وصي حضرت بعد از وفاتش هم ميباشد، اما همانطور كه حضرت علي ع اول المؤمنين و وصي پيامبرص، بعد از وفاتش بود، اما قبل از وفاتش هم فرمانده و پيشتاز اكثر جنگها بود، پسر حضرت هم بعنوان اول المؤمنين و اولين نفر ار ٣١٣ نفر، فرمانده جنگها و اماده كننده مقدمات ظهور پدرش باشد
براي توضيح بيشتر:
http://m.facebook.com/note.php?note_id=4038128924714&__user=1626489216
——–

١٦-احمد آن اسم نهان
اشاره به كلام اميرالمؤمنين كه فرمودند:٠

-…يخرج رجل من ولدي فى آخرالزمان…. له اسمان، اسم يخفي و اسم يعلن فاما الذي يخفي فاحمد و اماالذي يعلن فمحمد

بحارالانوارج٥١ ص٣٥ بنقل ازغيبت طوسي،
كمال الدين شيخ صدوق ج٢ص ٦٥٣
وسائل الشيعه ج١٦ال البيت ص٢٤٤

يعني امر احمد مخفي نگهداشته شده و علني نميشود تا آمدن خودش! و خودش آمده و امر خودش را بت تمسك به وصيت رسول الله ص روشن كرده و معرفي ميكند

به اين نكته با اهميت در تورات نيز اشاره شده است، در باب ٤٩ كتاب اشعياي نبي كه از قائم آخرالزمان صحبت ميكند، به مخفي ماندن امر او(قائم اول) اشاره دارد:٠
خداوند به من می‌گوید:

– «ای بندهٔ من، برایت وظیفهٔ بزرگتری دارم.
تو نه فقط عظمت بندگان خاصم را برمی‌گردانی،
بلکه من تو را نور تمام ملّتهای جهان خواهم ساخت، تا اینکه تمام دنیا نجات یابد.» (اشعیا ٤٩:٦)

-و دهان مرا مثل شمشیر تیز ساخته، مرا زیر سایه دست خودپنهان کرده است. و مرا تیر صیقلی ساخته درترکش خود مخفی نموده است. (اشعیا ٤٩:٢)٠
———–

١٧-احمد آن اول و امير ٣١٣ نفر از بصره

– اشاره به حديث “اولهم من بصره” و “من بصره …احمد..”
——–

١٨- احمد ان نور چشم يمانيان! ايمان يماني، حكمت يماني، كعبه يماني، رسول يماني و مهدي يماني
اشاره به احاديث:
رسول خدا ص: الايمان يمان و انا يمانى. بحار الانوار ج ٥٧ص ٢٣٢
الايمان يمان و الحكمة يمانية…الكعبة يمانية… بحار الانوار ج٢٢ ص ١٣٧.
المهدي: قُرَشِيٌّ يَماني….؛ وقوله: قرشيٌّ يَمانٍ أَي قُرَشِيُّ النَّسَب يَمانِي المَنْشإ؛ لسان العرب در معني لغت ذا.

و اي لشگر صاحب زمان! به پيش!٠

به پيش تا رهائى بشريت از قيد و بند و رنجير و شيطان و شيطانيان!٠

به پيش تا اوج عرش خدا!٠

به پيش! كه وقت نبرد نهائى نزديك است!!!

http://www.yamaani.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: