ايستادگي در مقابل قائم ع!

603923_287967584665129_45806548_n

كساني كه امروزه در مقابل سيد احمدالحسن يماني سلام الله عليه ايستاده اند و هر كدام بنحوي با او مخالفت يا لجاجت ميكنند، ‘اكثرشان’ افراد متدين و پيرو علما و مراجع هستند، كه روزي حتي در مخيله شان هم نميگنجيد و نمي گنجد، كه در مقابل قائم بايستند! و اگر روزي كسي به آنها مي گفت كه تو روزي در مقابل قائم خواهي ايستاد، از وحشت تا پاي سكته مي رفتند! اما امروز بي محابا و لجوجانه و حق طلبانه! چون خوارج! مقابل يماني آل محمد ص ايستاده و در اين بلا افتاده و مبتلا شده اند!(١)

اما مگر سيداحمدالحسن ع قائم است؟

بله چه بخواهند چه نخواهند چه بدانند چه ندانند او يماني است! و يماني فرمانده لشگر و پرچمدار قائم آل محمد است و پرچمش پرچم حق و هدايت ، پرچم امام زمان است! و لشگرش لشگر امام زمان!
چنانچه علي ع پرچمدار پيامبر بود و پرچمش پرچم حق و هدايت و پرچم رسول الله بود! و لشگرش لشگر رسول الله!
و چنانچه ابوالفضل العباس هم پرچمدار حسين ع بود و پرچمش پرچم حسين!
بيدليل نيست كه لقب سيد احمدالحسن ع هم، المكني بعمه! ابوالعباس ميباشد

در روايت ميفرمايد: اذا خرج السفياني فالينا! تا سفياني خروج كرد بما بپيونديد! مگر حين خروج سفياني اهل بيت حضور دارند كه به آنها بپيونديم؟؟؟ بله! يماني و پرچم يماني! كه در يك ماه و يكروز با سفياني ، جنگ و خروجش شروع ميشود!

و اميرالمؤمنين علي ع از او به عنوان ‘قائمي از ما’ ياد ميكند كه از گيلان قيامش شروع خواهد شد! ‘اذا قام القائم بخراسان… و قام منا قائم بجيلان’ !
– آري او قائمي از آل محمد است، و با ورود او به صحنه و معرفي خودش كه انا اليماني و شروع دعوتش، ظهور صغريٰ آغاز ميشود و غيبت كبري بپايان ميرسد و تا به طلوع كبراي خورشيد عالمتاب مهدي فاطمه عج، چيزي نمانده است

اما آن قسمت از مخالفين كه فهميده اند ظهور نزديك است،(چون عده ايشان بقدري از مرحله پرت هستند كه اينرا هم نفهميده اند!) فانوس به دست در يمن به دنبال يماني ميگردند!
غافل از اينكه ما نبايد دنبال يماني بگرديم بلكه او بايد با صداي بلند خودش را بما معرفي كند و ما را به لشگر صاحبمان دعوت كند -‘يدعوكم’ – چنانچه بيش از ده سال است دعوت مي كند ،
اما اينان نيز مثل يهود و به پيروي از علمايشان، ندا را نشنيده ميگيرند و با هزار و يك بهانهء بني اسرائيلي، او را رد كرده و عليه او بپا ميخيزند

و چه راست فرمود صادق آل محمدص:٠

– اذا قام قائمنا خرج من هذا الامر من كان يري نفسه من اهله و دخل فيه شبه عبدة الشمس و القمر!

– آنگاه كه قائم ما بپاخيزد (و دعوتش را شروع كند) آنهائي كه خود را اهل اين امر ميدانستند، از اين امر بيرون خواهند رفت و افراد( بي دين و ايماني) مثل خورشيد پرستان به او خواهند پيوست، چناچه هم اكنون دارند مي پيوندند

بيرون خواهند رفت، نه اينكه بگويند ما ديگر شيعه و منتظر نيستيم! نه هرگز! خواهند گفت اين آن نيست!!!

چنانچه وقتي حضرت مسيح آمد و متدينين يهود خشمگينانه و با رگهاي باد كرده تظاهرات كرده و مي گفتند، عيساي ناصري اعدام بايد گردد!!!
نه اينكه ديگر منتظر مسيح نبودند! نه! عاشق و كشته مرده مسيح هم بودند!!! شعار مسيح بيا و مسيح بيا هم از لبشان نمي افتاد! اما مي گفتند اين آن نيست!!!
– مي گفتند اين عيساي ناصري هيچ چيزش به مسيح نميخورد! يك كذاب و بدعتگر متوهمي بيش نيست! دليلش هم اينكه هيچيك از علماي بزرگ او را تأييد و همراهي نمي كنند!
و او هم اولين حرفش نه بر عليه روم اشغالگر كه بر عليه علماي درجه يك يهود است و علما، يعني محور دين را نشانه رفته است ! آنها را نشانه رفته تا دين را ريشه كن كند! پس احتمالاً عامل روم است! اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا !!!

و رسول خدا كه درود خدا بر او و خاندان پاكش باد قسم خورد و فرمود كه امم ماضيه(يهود و نصارا) هر كار كردند شما عيناً تكرار خواهيد كرد!
و اينك وقت ظهور است و تاريخ بار ديگر در حال تكرار شدن
———
– اذا خرج اليماني ‘فانــهـــــض’ اليــــــه!!!!

فان رايته راية الهدي…

اهدي الرايات….

و لا يحل لمسلم ان يـلتـوي عليـــه!!!!

و من فعل ذٰلك فهو من اهل النــــّار!!!
——-

اينك بيش از ده سال است كه او از خانه اش خارج شده، به صحنه آمده، دعوتش را شروع كرده و ‘يدعوكم الي صاحبكم’! و نداي انا اليماني را بي هيچ سازش و مسامحه اي بلند كرده!!! و ميگويد ظهور نزديك است جمع شويد و لشگر امام زمان را تشكيل دهيد!
——–
و هم اينك عده اي از منتظران ظهور و متديناني كه خود را اهل اين امر ميدانند و منتظر امام زمان! از او تبري جسته، مقابلش صف بندي كرده اند!
حتي در عراق، دهها نفر از انصارش را كه انصارالله بودند، بي هيچ گناهي كشته و به خاك و خون كشيده و مجدانه خواهان قتل و اعدام خود او هم هستند!
چرا كه مسيح وار، بر عليه علما حرف ميزند و عيب و عيوب آنهارا برملا ميكند!
و هيچيك از علماي درجه اول هم حاضر نيست او را تأييد كند!!! و در نتيجه، اعدام بايد گردد و نتيجتاً:
– اكثر اعدائه مقلدة الفقها!!!!
——
اما بي شك اوست يماني آل محمدص و حلقه اش در حال تكميـل!!!
و بزودي قيام انصار و ياران دوازده هزار نفره اش، كه بي شك همان لشگر امام زمان ميباشند، از ايران از گيلان از طالقان، همراه خراساني شروع خواهد شد! (٢)
——-
و خوشا بحال كساني كه قبل از قيام و خروجش به او بپيوندند كه رسول خدا ص فرمود:

– طوبي لمن ادرك قائم اهل بيتي، و هو مقتد به قبل قيامه… غيبت طوسي ص٤٥٧

و سفياني در حال خروج است !!! بنحوي كه ولوله در شيعيان عراق افتاده و به فكر پناهگاهي براي خود افتاده اند! (٣)

و خراساني( يعني عساكر خراسان و نيروهاي نظامي ايران و فرمانده كلشان) در حال آماده شدن براي جنگ با سفياني و حاميان غربي اش!
——–
دليلي روشنتر از اين ميخواهيد اي كوران و كور دلان!!!
يا منتظريد مثل كافران تا خود خداوند از عرشش پائين بيايد و آشكارا با شما سخن گويد و بگويد كه اين يماني است!!!!

-وَإِذ قُلتُم يٰموسىٰ لَن نُؤمِنَ لَكَ حَتّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهرَةً فَأَخَذَتكُمُ الصّٰاعِقَةُ وَأَنتُم تَنظُرونَ. بقره ٥٥

آري صاعقه نزديك است!
——-
اما كساني كه امروز بغض او را بر دل سياهشان گرفته اند، كه بي شك همانا بغض آل محمدص است، روز قيام نيز كه جز او يمانيئ نخواهند يافت، اما چون بغض اورا در دل دارند منكر كل امر ظهور خواهند شد! و اين جنگها را جنگهاي معمولي قلمداد خواهند كرد!
و پس از شكست غرب و صهيونيستها و نابودي سفياني و آزادي خاورميانه، همراه پدر بزرگوارشان، يوسف فاطمه عج، آنگاه كه دستور جمع آوري همه سيستمهاي موجود، از جمله حوزه را صادر خواهند كرد، كه ‘يهدم ما كان قبله’! و اينها چون بغض او را به دل دارند، اورا رد كرده و پدرش را هم كه همراهش و فرماندهش است دروغگو خوانده، و خواهند گفت: ارجع يابن فاطمه انا جربناك لا خير فيك!
و شك نخواهند كرد كه اين دشمن شيعه است كه قصد نابودي حوزه ها را دارد! و چاره اي جز صادر كردن حكم جهاد براي دفاع از تشيع!!! و كيان حوزه! نخواهد ماند! و لشگر ١٦ هزار نفرهء فقهاي قران بدست! مهدي بيا مهدي بيا گويان! به جنگ به اصطلاح خودشان، احمد گاطعي، خواهند رفت! همانطر كه يهوديان متدين و متعصب همراه علمايشان، مسيح بيا گويان، به جنگ عيساي ناصري رفتند!
و طبق روايات يكيشان هم زنده نخواهد ماند! و سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون!

__________________________

(١)- و من اعظم البلية انهم يرونه شيخاً كبيرا و هو شاب موفق!
امام صادق عليه السلام ميفرمايد از بزرگترين گرفتاريها و آزمايشهاي وقت ظهور اين است كه به رأي و نظر آنها قائم (يا فرستادهء قائم كه خود قائم اول است) بايد شيخ كبير و آية الله العظمائي باشد در حالي كه او جواني موفق (از دانشگاه بصره) است (كه اولهم من بصره اولين نفر ٣١٣نفر -و طبعاً فرماندهشان-از بصره است)

(٢)- در روايات از خروج ١٢هزار نفر از طالقان ، گيلان ، خراسان، به رهبري قائي از اهل بيت، شابي هاشمي، و رجلي از آل محمدص، سخن رفته، و دستور داده اند كه و لو سينه خيز بر روي يخها و برفها، خود را به آنها برسانيد!
البته خيلي ها باشتباه، آن را با خراساني يكي دانسته اند! در حالي كه حضرت امير صراحتاً اين دو تا را از هم جدا كرده و فرموده اند: اذا قام القائم بخراسان….( خراساني) و قام منا قائم بجيلان! كه در نتيجه و بدون شك دو نفر جداگانه اند!

حال اگر اين رجل، و قائمي از آل محمد را غير از يماني بدانيم و لشگر او را غير از لشگر امام زمان عج، دچار تناقضات و سؤالات بي جوابي خواهيم شد از جمله:
١-چطور با وجود رجلي از آل محمد، يماني اهدي الرايات ميشود؟
٢- چرا با وجود اينكه اميرالمؤمنين فرمود قائمي از ما همزمان با خراساني در گيلان خروج ميكند، اين قائم روز خروج غائب است؟ جروج السفياني و الخراساني و اليماني في… يوم واحد! پس قائم و رجلي از آل محمد كو؟
٣- اگر يماني غير از اين قائم بجيلان است و از يمن ميايد، چگونه و با چه وسيله اي لشگر ده ها هزار نفري را از عربستان وهابي ناصبي كه تا روز ظهور هنوز بپا خواهد بود عبور داده و براي جنگ با سفياني به عراق ميرسد
٤- اگر اين قائم و يماني و لشگر امام زمان جدا و مستقل از هم باشند، وقتي همه باهم در كوفه جمع ميشوند حدود چهل هزار نفر ميشوند! ولي در كوفه باز جمعشان ١٢هزار نفرند! بدليل استخراج دوازده هزار سلاح براي اولاد عجم!
و سؤالهاي بي جواب ديگر…

آري بدون شك يماني لقب همان رجل و قائمي ازآل محمد است كه در كوفه ظهور مي كند و از ايران خروج! همانطور كه لقب ايمان و حكمت و كعبه و رسول خدا و اهل بيت طاهرينش ميباشد، ان الايمان يماني و الحكمة يمانية و انا يماني.

و لشگرش از طالقان هم همان لشگر امام زمان ميباشد بدليل تصريح حديث كه در كوفه دوازده هزار اسلحه استخراج ميشود براي دوازده هزار از اولاد عجم

(٣)- http://www.youtube.com/watch?v=L9rdSjs6BL0&feature=youtube_gdata_player

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: