چرا صاحب الزمان ع در ویدئو ظاهر نمی شود؟

چرا صاحب الزمان ع در ویدئو ظاهر نمی شود؟

سید احمد الحسن علیه السلام در جواب شخصی که از ایشان پرسیده بودند چرا صاحب الزمان ع در ویدئو ظاهر نمی شود تا دوستدارانش مطمئن شوند و حجت از منکرین برداشته شود ؟ اینگونه پاسخ فرمودند:

آیا معتقدی که فقط خروج شخصی با وسایل ویدیویی و سخن او که (من مهدیم ) از همه انکارها باز میدارد و مردم او را تصدیق میکنند و منکران به مهدی با وجود مهدی ایمان می آورند ؟؟!!! آیا قرآن خوانده ای ؟ آیا نام نبی ای به نام نوح را شنیده ای ؟ و آیا میدانی چقدر قومش را دعوت کرد ؟ و آیا میدانی چند نفر از آنها به نوح ع ایمان آوردند ؟ و آیا نام موسی ع و عیسی ع و محمد ص را شنیده ای ؟ و آیا میدانی چقدر از مردمی که دیدگان خود را در عالم ماده و در این حیات دنیا ، تباه کرده بودند یاری خواستند ؟

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: