دعوت به مباهله سید احمدالحسن یمانی ع

سالها پیش سید احمدالحسن (ع) ایشان را دعوت به مناظره و حتی مباهله کرده است و بعد از گذشت چند سال و غیبت سید احمدالحسن (ع) ، آنها تقاضای مناظره دارند! مجموع کتب ایشان خود بسیاری از حقایق را آشکار می کند برای کسی که جویای حق است.

دانلود فایل دعوت به مباهله ایشان 

دانلود مجموع کتب ترجمه شده از ایشان (25 کتاب از حدود بیش از 40 کتاب) و انصار نزدیکشان

 

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑